3 રીતે બનાવો સાબુદાણા બટાકાના ક્રિસ્પી અને ટેસ્ટી વડા | Sabudana vada | Farali vada | Shreejifood

admin 1703 Videos
20Views

More farali recipe : https://tinyurl.com/2nvnuynv
#sabudanavada #faralivada #shreejifood

Join this channel to get access to perks:
https://www.youtube.com/channel/UCmWaIBcxnoiGPd7ciPL2YNg/join

Sabudana Vada, one of fasting snacks is a fried patty made with tapioca pearls (sago), potatoes, peanuts and herbs. This recipe gives you a super delicious Sabudana Vada that is crispy from outside with a soft and light texture from inside. Gluten-free and vegan.
In the Indian tradition, the Shravan month, Ekadashi and the Navaratri period are times when many devout Hindus fast. The food that is taken during the fast does not contain onions, garlic, wheat products, lentils or pulses. Sago or Sabudana is a common ingredient that is used in some recipes made during the fasting period. Thus Sabudana Vada is one of those dishes that is made during Hindu religious fasting (vrat or upvas).

Ingredients & Written Recipe :
Method 1 & 2 :
1 bowl soaked sabudana
3 boiled potatoes
1 tbsp Ginger chilli paste
1/2 cup Roasted peanut
Salt to taste
1/2 tsp Red chili pwd
1 tsp Dhaniya pwd
2 tsp Powdered sugar
Pinch of garam masala
Pinch of Turmeric pwd
Lemon juice
Coriander leaves
Oil for frying

Method 3 :
1 bowl soaked sabudana
1 boiled potatoes
1 tbsp chilli paste
4 - 5 tbsp Roasted peanut
Salt to taste
1/2 tsp Red chili pwd
1 tsp Powdered sugar
Pinch of garam masala
Pinch of Turmeric pwd
Lemon juice
Coriander leaves
Water as needed

Method 1 & 2
# Soak 1 cup sabudana or tapioca pearls in water for 8 hours at least or overnight. I soaked the sago overnight and in the morning they had become soft.
#Then drain off all the water from the soaked sabudana. Drain the water very well. When properly soaked, the sabudana pearl should get mashed when pressed. If you feel some hardness in the center, then soak for some more time.
#Mix the entire mixture very well.
#Now take some portion of the mixture in your hands and shape them into a flat round vada or patty. Do this till all the mixture is utilized.
#Gently place the patties in hot oil. Fry them at medium flame. Do not overcrowd while frying.
#When one side is light golden, turn them over with a slotted spoon.
#Turn over again when the second side is golden.
#Continue to fry turning over a couple of times till the vada are uniformly golden and crisp.
#Remove fried sabudana vada with a slotted spoon draining the extra oil.
#Place them on kitchen towels to remove excess oil. Fry all the patties this way.
# Heat up Appe pan add some oil , keep vada in appe pan.
# cook it on medium flame.

Method 3
# Mix all ingredients.
# Make tikki, place it in baking tray.
# Spray water on it.
# Bake it in preheated oven @ 220 C for 12-15 min.
# Serve this vada with Spicy & Sweet chutney.

How to soak sabudana : https://youtu.be/3Uqs-QDwf1M

# Shreejifood App link :
# Android App :
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.recipe.service

# IPhone App :
https://itunes.apple.com/in/app/shreeji-food/id1449839353?mt=8:

# YouTube channel (Gujarati) link :
https://www.youtube.com/c/Shreejifood

# YouTube channel (Hindi) link :
https://www.youtube.com/c/ShreejiCreation

# Shreeji food quick recipe :
https://www.youtube.com/channel/UCLuZQtASV3TZga-28tEG_9w

# Instagram link :
https://instagram.com/shreejifood

# Like us on facebook page :
shreejifood recipes

# Website link :
http://www.shreejifoodrecipes.com

To contact us :
shreejifood81@gmail.com

Music in this video : https://soundcloud.com/7obu

ફરાળી ( farali recipe) : https://tinyurl.com/2nvnuynv
વજન ઉતારે એવી હેલ્ધી રેસીપી (Weight loss & Healthy recipes) : https://tinyurl.com/5awm92ym
ચાઈનીઝ રેસીપી (Chinese recipes) : https://tinyurl.com/dn3rmv8h
પંજાબી રેસીપી (Punjabi recipes) : https://tinyurl.com/yhtktrcp
ગુજરાતી રેસીપી (Gujarati recipes) : https://tinyurl.com/acmukpyx
મીઠાઈ રેસીપી (Sweet recipes) : https://tinyurl.com/n89hb948
વિવિધ ચટણી ની રેસીપી (Chutney recipes) :https://tinyurl.com/dhx7xuy
જુદા જુદા ડ્રિન્ક (Drink & Beverages) : https://tinyurl.com/5xp4njpx
સ્ટ્રીટ ફૂડ (Street food) : https://tinyurl.com/87b7bam5
ભાત ની વેરાઈટી (Rice recipes) : https://tinyurl.com/2nw82w2w
રોટલી / પરોઠા (Roti & Paratha) : https://tinyurl.com/39n2uama
આઈસ્ક્રીમ (Dessert recipe) :https://tinyurl.com/435zucrm
ઇટાલિયન રેસીપી (Italian recipes) : https://tinyurl.com/jv7w6p7z
પાપડ - વેફર (Summer recipes) : https://tinyurl.com/dy256ya9
પાર્ટી સ્ટાર્ટર (Starters recipes) : https://tinyurl.com/4xaj42ny
અથાણાં (Achar recipes) :https://tinyurl.com/yp8ye53b
વધેલી રસોઈમાંથી નવી વાનગી (Leftover recipes) : https://tinyurl.com/2rznyrek

Buy product online :
Non stick cookware - https://amzn.to/2mlCgrA
4 burner gas stove - https://amzn.to/2Lt8FY8
Maharaja mixer grinder - https://amzn.to/2uH3pcf
Wonderchef juicer mixer - https://amzn.to/2L0FBLA
Pigeon dosa tawa - https://amzn.to/2KZCh3e
Maharaja hand blender - https://amzn.to/2zKPRTb
Mini weight scale - https://amzn.to/2zLD2HV
Mixing bowl - https://amzn.to/2uQfzAx