લારી કે હોટેલ ઢોસા ભુલાવીદે તેવા ટેસ્ટી મસાલા ઢોસા | Crispy Masala Dosa recipe | Dosa recipe

admin 1644 Videos
5Views

#masaladosarecipe #dosarecipe #sambarrecipe #chutneyrecipe
time : 40 min
Serve 5 ppl

For Batter
Dosa batter
3 cups rice any variety
1 cup urad dal
2 tbs chanadal
1 tsp methi dana
1 cup flatten rice
salt to taste
oil or ghee

For Aloo Masala
3 Onion
1 tsp chanadal
1 tsp Uraddal
1 tsp musterd seeds
2 tbs Oil
few curry leaves
3 green chili
salt to taste
12 tsp Turmeric Powder
coriander leaves
4 boiled potatoes

FOr Chutney
1 cup Fresh coconut
3 tbs coriander elaves
2 green chili and 12 inchginger and 3-4 garlic cloves
salt and sugar as per taste
1 tbs daliya
14 lemon juice water

For Sambar
Ingredients:

1 cup Tuar Dal
2 Onions
2 Tomatoes
6-7 Drum Stick pieces
14 cup Bottle guard Pieces
14 cup Pumpkin pieces
2 tbs Oil
1 tsp Mustered seeds
few curry leaves
2 dry red chili Powder
14 tsp Hing
1.5 tbs Sambhar masala
2 tsp red chili Powder
1 green chili
14 cup Fresh coconut pieces
2 pieces of tamarind
1 pieces of jaggery
2.5 tsp salt or as per taste
coriander leaves
Please click on the link to watch best, simple and tasty recipe - https://bit.ly/3gsJXHa
YouTube પર સૌથી સરળ અને સ્વાદિષ્ટ રેસીપી જોવા માટે - https://bit.ly/3gsJXHa

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
મારી ચેનલ પર વિવિધ રેસીપીઓ:

ઢોકળા / ઇદડા / મુઠીયા ની રેસીપી DHOKLA | IDADA | MUTHIYA - RECIPES--https://bit.ly/2PqnJty
હાંડવો રેસીપી | HANDVO RECIPES--https://bit.ly/30tKCSV

નવો નાસ્તો | NEW RECIPES--https://bit.ly/30pZtxQ
ગુજરાતી નાસ્તો | GUJARATI SNACKS--https://bit.ly/3i6r3Gm
ગુજરાતી ફરસાણ ની રેસીપી | GUJARATI FARSAN RECIPE--https://bit.ly/3glwGQx
ગુજરાતી ફરાળી રેસીપી | UPVAS / FASTING RECIPE--https://bit.ly/39T3D4e
ઝટપટ બનતા નાસ્તાઓ | QUICK SNACKS RECIPE--https://bit.ly/2Duuojv

ગુજરાતી મીઠાઈ | GUJARATI SWEETS--https://bit.ly/3k8WoKj

પંજાબી શાક ની રેસિપી | PUNJABI CURRY RECIPE--https://bit.ly/3fvn7gu
ગુજરાતી દાળ - ભાત | ખીચડી | કઢી ની રેસીપી--https://bit.ly/2DzFpQy
પરોઢા | ભાખરી | થેપલા ની રેસીપી - PARATHA & THEPLA RECIPES--https://bit.ly/2PrCUTg

કેક / બેકરી ની રેસીપી | CAKE | BAKING RECIPES--https://bit.ly/2DEt0uw

Thank you very much for watching!
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
For more easy recipes, Please Subscribe to my channel. It is FREE!

YouTube Sheetal’s Kitchen – Gujarati https://www.youtube.com/sheetalskitchengujarati
YouTube Sheetal’s Kitchen – Hindi https://www.youtube.com/sheetalskitchenhindi
Facebook – https://www.facebook.com/sheetalskitchen

#Sheetalkitchen
#Sheetalskitchen
#Gujaratirecipe
#Gujaratifarsan
#Gujaratifood
#Gujaratikhana
#Gujaratirecipes
#Gujaratisnack
#Streetfood

Music by Vexento
https://soundcloud.com/vexento/tracks
License – CCAL